Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in geval het evenement en de verkoop in eigen beheer door RoosterRockPromotion plaatsvindt. In geval het evenement in samenwerking met een promotiepartner plaatsvindt gelden primair de algemene voorwaarden van de promotiepartner.

nb: promotiepartners zijn o.a. de Muziekgieterij, de Nieuwe Nor, de Bosuil, Parkstad Limburg theater en andere.

Toegangsbewijzen

Wanneer komt de overeenkomst tot stand?
De overeenkomst tussen RoosterRockPromotion en de concertbezoeker komt tot stand op het moment dat de bezoeker een toegangsbewijs koopt voor het Evenement bij RoosterRockPromotion of een (Voor)verkoopadres.

Het Toegangsbewijs
Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft één bezoeker recht op toegang tot het Evenement. Een Toegangsbewijs geeft geen recht op toegang na aanvang of na afloop van het betreffende Evenement.

Houder: recht op toegang
De houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. RoosterRockPromotion mag ervan uitgaan dat deze houder ook de rechthebbende is en is niet verplicht om de geldigheid van het Toegangsbewijs en/of de identiteit van de houder te onderzoeken.

Verlies, diefstal, beschadiging of misbruik
Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, etc.

Geldigheid toegangsbewijs
RoosterRockPromotion kan alleen voor de geldigheid van het Toegangsbewijs instaan, als het Toegangsbewijs is gekocht bij RoosterRockPromotion of een (Voor)verkoopadres. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij het Toegangsbewijs heeft gekocht bij RoosterRockPromotion of een (Voor)verkoopadres.

Toegangsbewijs niet ontvangen
RoosterRockPromition kan de ontvangst van het Toegangsbewijs niet garanderen. Als de Bezoeker geen Toegangsbewijs heeft ontvangen, dient hij dit tijdig voor het Evenement, aan RoosterRockPromotion te melden. Tijdig wil zeggen in een dusdanig stadium voor aanvang van het Evenement zodat RoosterRockPromotion het gekochte Toegangsbewijs ongeldig kan maken en een nieuw Toegangsbewijs kan verstrekken. Als het Toegangsbewijs is gekocht bij RoosterRockPromotion of een (Voor)verkoopadres, dan ontvangt de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij het Toegangsbewijs heeft gekocht bij RoosterRockPromotion of een (Voor)verkoopadres. Bij gebrek aan bewijs is RoosterRockPromotion niet verplicht de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs te verstrekken.

Servicekosten
RoosterRockPromotion of het (Voor)verkoopadres is gerechtigd om de Bezoeker bovenop de prijs voor het Toegangsbewijs een vergoeding in rekening te brengen ter dekking van de kosten gemoeid met de totstandkoming van de overeenkomst (hierna: servicekosten).

Retourneren 
Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd.

Huisregels van de Locatie

Goed gedrag
De Bezoeker is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de normen van fatsoen. Bezoeker is ook verplicht om de huisregels en instructies van (beveiliging)medewerkers van de Onderneming op te volgen. Als de bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze normen, de huisregels en/of instructies, kan de Bezoeker (verdere) toegang tot de Locatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding.

Identificatie
De Bezoeker kan door RoosterRockPromotion gevraagd worden zich te identificeren door middel van legitimatie of Toegangsbewijs, bijvoorbeeld om de leeftijd te controleren in verband met de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar. Als de Bezoeker geen identificatie kan laten zien of deze weigert te tonen, kan deze de (verdere) toegang tot de Locatie worden geweigerd zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding.

Fouillering en controle bagage
De Bezoeker is verplicht om mee te werken aan fouillering (inclusief eventuele controle van meegevoerde handbagage) bij bezoek van het evenement. Indien medewerking door de Bezoeker wordt geweigerd, kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Locatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding.

Algemene huisregels
Het is de Bezoeker onder meer verboden:

 1. Foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de Locatie. Opnameapparatuur kan in beslag worden genomen voor de duur van het evenement
 2. Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties kunnen in beslag worden genomen en worden vernietigd.
 3. Te roken op de Locatie.
 4. Glaswerk, plastic flessen, blik en/of gevaarlijke voorwerpen en/of hinderlijke voorwerpen en/of etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar de Locatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
 5. Drugs mee te brengen naar de Locatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken, en in sommige gevallen aanhouding en aangifte bij de politie.
 6. Gezichtsbedekkende kleding te dragen, als bij een Evenement sprake is van identiteitscontroles en/of veiligheidsrisico’s. Een bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is, kan de toegang tot de locatie ontzegd worden.
 7. Grote (rug)tassen, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens of andere grote objecten mee te brengen naar de Locatie.
 8. Beschadigingen aan te richten aan de Locatie. De bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de locatie.
 9. Op de locatie goederen van welke aard dan ook aan andere Bezoekers of derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos te verschaffen, zonder expliciete toestemming van de Onderneming.
 10. Andere Bezoekers te hinderen, zoals ongepast gedrag (daaronder begrepen lastig vallen) en diefstal.
 11. Openbaar dronkenschap te vertonen of onder invloed van drugs de Locatie te betreden.
 12. Te crowdsurfen, te stagediven of vergelijkbare handelingen te verrichten.
 13. Dieren niet zijnde een hulphond mee te brengen naar de Locatie.

Cameratoezicht
RoosterRockPromotion kan cameratoezicht op de Locatie installeren, voorafgaand, tijdens en/of na afloop van een Evenement in verband met de bescherming van personen en eigendommen toebehorend aan de onderneming en/of Derde. Camerabeelden worden gedurende een door RoosterRockPromotion te bepalen periode bewaard en niet langer dan strikt noodzakelijk.

Rechten van RoosterRockPromotion

Ontbinding van overeenkomst
Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Bezoekersvoorwaarden is de Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is RoosterRockPromotion gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het Toegangsbewijs, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het Evenement.

Ontzegging toegang tot de Locatie
RoosterRockPromotion is gerechtigd de Bezoeker die tijdens of bij een of meer vorige bezoeken aan de Locatie de regels uit deze algemene Bezoekersvoorwaarden heeft overtreden, of wanneer op andere wijze gerechtvaardigde vrees voor beschadiging door de Bezoeker bestaat, direct de (verdere) toegang tot de Locatie voor onbepaalde of bepaalde tijd te ontzeggen en van de Locatie te verwijderen.

Vervalsing van Toegangsbewijs
Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het Toegangsbewijs is RoosterRockPromotion gerechtigd de houder van dit Toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren en het Toegangsbewijs ongeldig te maken, zonder dat de Bezoeker of de houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt en in sommige gevallen aanhouding en aangifte bij de politie.

Incidentele oefeningen en ontruiming
De onderneming heeft het recht de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in het geval van een calamiteit, de locatie geheel of gedeeltelijk te ontruimen, zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding en/of schadevergoeding.

Overmacht

Wat is overmacht?
Een tekortkoming in de nakoming door RoosterRockPromotion die niet aan haar kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van RoosterRockPromotion onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst als mogelijkheid te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, zoals oorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen op de evenementlocatie, weersomstandigheden, niet-functionerend openbaar vervoer, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), faillissement van artiesten en/of organisator, overlast en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere bezoekers en/of de artiesten, door onderhoudswerkzaamheden, door niet naar behoren functioneren van faciliteiten, en door andere evenementen.

Recht van de Onderneming bij overmacht
Ingeval van overmacht heeft RoosterRockPromotion het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement te annuleren.

Annulering van Evenement
Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om na te gaan of een Evenement wordt geannuleerd of verplaatst en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel RoosterRockPromotion zal proberen de Bezoeker van de annulering op de hoogte te brengen nadat RoosterRockPromotion de benodigde informatie van Derde(n)  en/of artiest heeft ontvangen, kan RoosterRockPromotion niet garanderen dat Bezoeker van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. RoosterRockPromotion is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

Als het Evenement door RoosterRockPromotion wordt geannuleerd, zal de Onderneming aan de Bezoeker de vergoeding restitueren die de Bezoeker aan RoosterRockPromotion of het (Voor)verkoopadres heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (Voor)verkoopadres, na overhandiging door de Bezoeker van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs voor het (geannuleerde) Evenement.

Verplaatsing van Evenement
Als het Evenement door RoosterRockPromotion wordt verschoven naar een andere datum blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Als de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan heeft hij het recht zijn Toegangsbewijs in te leveren bij een (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding die de Bezoeker aan RoosterRockPromotion of het (Voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden als de Bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs overlegt. Bij verplaatsing van het Evenement naar een latere datum kan de Bezoeker alleen aanspraak maken op restitutie als hij het Toegangsbewijs heeft ingeleverd bij het (Voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het Evenement plaatsvindt. Als het Evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan kan de Bezoeker alleen aanspraak maken op restitutie binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het Toegangsbewijs.

Servicekosten en overige schade
Bij overmacht heeft alleen de Bezoeker die een consument is en het Toegangsbewijs heeft gekocht bij RoosterRockPromotion of een (Voor)verkoopadres, recht op restitutie van de servicekosten. RoosterRockPromotion is bij overmacht niet verplicht overige schade te vergoeden, ook niet als de Onderneming als gevolg van de overmacht enig voordeel geniet. De Bezoeker kan ook geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

8 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Onderneming
RoosterRockPromotion is alleen aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de aan Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid van RoosterRockPromotion en/of haar ondergeschikten. Bovendien komt alleen schade voor vergoeding in aanmerking, waartegen RoosterRockPromotion verzekerd is.

Uitsluiting schade
De aansprakelijkheid van RoosterRockPromotion wordt onder meer uitgesloten voor:

 1. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van (ruimten in of gedeeltes van) de Locatie en de door deze derden ingeschakelde personen;
 2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de (beveiligings-)medewerkers van RoosterRockPromotion gegeven instructies en van het niet naleven van de huisregels of in het algemeen geldende regels van fatsoen;
 3. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen RoosterRockPromotion en de Bezoeker betrekking heeft;
 4. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

Aanbiedingen/aankondigingen
Aanbiedingen, (programma)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven van RoosterRockPromotion of een derde over een Evenement zijn vrijblijvend. RoosterRockPromotion is niet aansprakelijk voor eventuele fouten gemaakt door RoosterRockPromotion of derden in gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de (Voor)verkoopadressen.

Inhoud en kwaliteit van het Evenement
RoosterRockPromotion is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze (kwaliteit) van uitvoeren van het programma van het Evenement (waaronder uitdrukkelijk begrepen wijzigingen in en de lengte van het programma).

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Bezoeker die door RoosterRockPromotion of (Voor)verkoopadressen worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een Toegangsbewijs, worden in de administratie van RoosterRockPromotion opgenomen en zo nodig ook verstrekt aan de relevante partner(s) bij het Evenement. 

Slotbepalingen

Aanvullende voorwaarden
Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden kan RoosterRockPromotion aanvullende voorwaarden en/of regelingen, zoals huisregels, van toepassing verklaren.

Nietigheid
De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Afwijzing andere algemene voorwaarden
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst RoosterRockPromotion uitdrukkelijk van de hand.

Nederlands recht
Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst die tussen de Bezoeker en RoosterRockPromotion bestaat is Nederlands recht van toepassing.